Contact

Algemene voorwaarden van Dirken Digital

Lees hier onze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze diensten en producten.

Meer Info

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dirken Digital.

Laatst bijgewerkt op: 03/06/2024

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Artikel 1 - Definities van belangrijke termen

  • Dirken Digital: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Ravels, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0799.627.913, handelend onder de naam Dirken Digital.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dirken Digital een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  • Diensten: de diensten die Dirken Digital aanbiedt op haar website, zoals websiteontwikkeling, social media management en advertentiebeheer.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dirken Digital en de klant.
  • Partijen: Dirken Digital en de klant gezamenlijk.
 2. Artikel 2 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Dirken Digital, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Artikel 3 - Offertes, Aanbod, prijsstelling en aanbiedingen van de producten of diensten

  • Alle offertes en aanbiedingen van Dirken Digital zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • Dirken Digital behoudt zich het recht om offertes en aanbiedingen in te trekken of te wijzigen.
  • De prijzen die het bedrijf hanteert zijn vrijgesteld van btw, conform de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele typefouten en/of programmeerfouten te corrigeren.
  • Indien er sprake is van een aanbod met een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden, wordt dit expliciet vermeld. Het aanbod kan slechts worden aanvaard zoals het is op het moment van de aanvaarding. Het bedrijf behoudt zich het recht om een aanbod te wijzigen of in te trekken.
 4. Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden en eventuele kosten en rente bij niet-betaling

  • De overeenkomst tussen Dirken Digital en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een offerte of aanbieding van Dirken Digital heeft geaccepteerd en deze schriftelijk of per e-mail aan Dirken Digital heeft bevestigd.
  • Dirken Digital is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en verschrijvingen in haar offertes en aanbiedingen, tenzij deze fouten en verschrijvingen duidelijk herkenbaar waren voor de klant op het moment van acceptatie.
  • Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de wijze zoals in de overeenkomst of factuur is bepaald.
  • Indien er geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Dirken Digital het recht om rente in rekening te brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
  • Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden volgens de wet op de marktpraktijken in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de grootte van de vordering en varieert tussen de 10% en 15% voor vorderingen tot € 2.500,-, en tussen de 5% en 10% voor vorderingen tussen € 2.500,- en € 10.000,-. Voor vorderingen boven de € 10.000,- is het maximumpercentage 5%. Het minimumbedrag voor incassokosten bedraagt € 40,-. Alle kosten ter inning van enig bedrag komen voor rekening van de klant.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van Dirken Digital op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

  • Dirken Digital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich daarbij naar beste kunnen inspannen om het door de klant gewenste resultaat te bereiken.
  • Dirken Digital zal de overeenkomst uitvoeren binnen de termijn die schriftelijk is overeengekomen, tenzij er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.
  • Dirken Digital heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, mits dit niet in strijd is met de belangen van de opdrachtgever.
  • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door omstandigheden die niet aan Dirken Digital kunnen worden toegerekend, wordt de termijn verlengd met de duur van de vertraging.
  • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie en materialen tijdig aan Dirken Digital worden verstrekt.
  • Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie en materialen verstrekt, heeft Dirken Digital het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
  • Dirken Digital is gerechtigd om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze afzonderlijk te factureren.
 6. Artikel 6 - Levering van de producten of diensten en eventuele vertragingen of annuleringen

  • Levering van producten of diensten zal plaatsvinden binnen de afgesproken termijn en/of op de afgesproken datum.
  • Indien er vertraging optreedt in de levering, zal Dirken Digital hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  • Indien de vertraging in de levering te wijten is aan Dirken Digital, zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zal Dirken Digital de klant een nieuwe leverdatum aanbieden.
  • Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe leverdatum, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren.
  • Indien de vertraging in de levering te wijten is aan de klant of door de klant aangedragen informatie, is Dirken Digital niet verantwoordelijk voor de vertraging en kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele schadevergoeding of annulering.
  • Bij annulering van de overeenkomst door de klant, om welke reden dan ook, is de klant verplicht alle kosten die Dirken Digital heeft gemaakt in verband met de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.
 7. Artikel 7 - Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

  • Dirken Digital garandeert dat de geleverde producten of diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties en functionaliteiten.
  • Indien er sprake is van gebreken of tekortkomingen, dient de klant Dirken Digital hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  • Dirken Digital is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de geleverde producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Dirken Digital.
  • Indien Dirken Digital wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
  • Indien er geen dekking is vanuit de verzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten of diensten.
  • De klant vrijwaart Dirken Digital van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde producten of diensten.
 8. Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

  • Alle intellectuele eigendomsrechten van de producten en diensten blijven eigendom van Dirken Digital, tenzij anders is overeengekomen.
  • Het is niet toegestaan om de producten of diensten van Dirken Digital te verveelvoudigen, te verspreiden, te wijzigen of op enige andere wijze openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Dirken Digital.
  • De klant vrijwaart Dirken Digital voor alle aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
  • De klant heeft het recht om de producten en diensten te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld, tenzij anders overeengekomen.
  • Bij overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van Dirken Digital kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor alle schade en kosten die hieruit voortvloeien.
 9. Artikel 9 - Bescherming van persoonsgegevens en privacy

  • Dirken Digital verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige persoonsgegevens aan Dirken Digital. Dirken Digital is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking.
  • Dirken Digital verwerkt persoonsgegevens van de Klant alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.
  • Dirken Digital neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
  • Dirken Digital kan persoonsgegevens van de Klant delen met derde partijen, zoals leveranciers van software en hostingdiensten, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval zorgt Dirken Digital ervoor dat deze derde partijen zich ook houden aan de geldende privacywetgeving.
  • Dirken Digital kan de persoonsgegevens van de Klant gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, mits de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketing- en promotiedoeleinden.
  • Dirken Digital bewaart persoonsgegevens van de Klant niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Je kan altijd ons privacybeleid bekijken
 10. Artikel 10 - Klachten en geschillenbeslechting

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dirken Digital, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
  • Dirken Digital zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren op de klacht van de opdrachtgever.
  • In geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Dirken Digital, zullen de partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
  • Indien het niet mogelijk blijkt om het geschil in onderling overleg op te lossen, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 11. Artikel 11 - Beëindiging van de overeenkomst en restitutiebeleid

  In dit artikel wordt beschreven onder welke voorwaarden de overeenkomst tussen de klant en Dirken Digital kan worden beëindigd, en hoe het restitutiebeleid eruitziet in het geval van beëindiging.

  • De overeenkomst tussen de klant en Dirken Digital kan worden beëindigd in de volgende gevallen:
   • Bij wederzijds goedvinden van de partijen
   • In geval van faillissement of surseance van betaling van een van de partijen
   • Bij ontbinding van de overeenkomst door Dirken Digital wegens een toerekenbare tekortkoming van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming
   • In het geval van ernstige omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onmogelijk maken
  • Indien de overeenkomst wordt beëindigd door toedoen van de klant, heeft Dirken Digital recht op betaling van de tot op dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen.
  • In geval van beëindiging van de overeenkomst zal Dirken Digital binnen redelijke termijn eventueel reeds betaalde bedragen restitueren, verminderd met de kosten van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven onverkort van kracht, waaronder in ieder geval artikel 7 (Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid) en artikel 8 (Intellectuele eigendomsrechten).
 12. Artikel 12 - Toepasselijk recht en jurisdictie

  • Op alle overeenkomsten tussen Dirken Digital en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen Dirken Digital en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Belgie.